Bonny badet, Robby (beckenrand), Lizzy von Monika Ratzmer